Επισκευές κτιρίων με βλάβες από σεισμό


Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ελλάδα, που από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά από ένα ισχυρό σεισμό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την αποκατάσταση των ζημιών που εμφανίζονται στις κατασκευές, με σκοπό την επαναφορά του δομικού στοιχείου ή κτίσματος στην κατάσταση προ της βλάβης και όπου απαιτείται την αναβάθμιση των μηχανικών του χαρακτηριστικών (αντοχή, δυσκαμψία, πλαστιμότητα κλπ.) στο επιθυμητό ή απαιτητό επίπεδο. Βλάβες από σεισμούς μπορεί να εμφανιστούν σε σοβάδες, τοιχοποιίες και στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΟΒΑΔΩΝ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Εικόνα