Διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα

Τα διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε κτίρια τα οποία είναι συνδεδεμένα και με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η χρήση συσσωρευτών για την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας, καθώς αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η., η οποία το αγοράζει έναντι μιάς ορισμένης τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η παραγόμενη από Φ/Β ηλεκτρική ενέργεια δεν επαρκεί, οι ανάγκες συμπληρώνονται από το δίκτυο. Έτσι, στην εγκατάσταση προστίθεται ένας διπλός μετρητής για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας, ενώ δεν απαιτείται διάταξη ανόρθωσης.

Τα Φ/Β πάρκα είναι Φ/Β σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος, τα οποία διοχετεύουν την συνολική παραγόμενη ενέργεια κατευθείαν στο δίκτυο έναντι μιάς ορισμένης και πάλι τιμής. Ως εκ τούτου, και εδώ δεν απαιτούνται συσσωρευτές, ενώ χρησιμοποιούνται αντιστροφείς δικτύου για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο.

 

 

Εικόνα